Halloweenska súťaž admin 13. apríla 2022

Štatút súťaže

“Halloweenska súťaž” (ďalej len „Štatút“) Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností

potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) Obchodné meno: MORAVICA, s.r.o.

Kubranská 332/91 911 01 Trenčín
IČO: 51988101
DIČ: 2120858916
Zapísaný v registri: eZmluva.sk 250, s.r.o. (platné do: 30.1.2019)

Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 10.10.2022 do 17.10.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek, kto splní podmienky súťaže Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec firmy MORAVICA, s.r.o.

Podmienky účasti v súťaži

  • Do žrebovania bude automaticky zaradený každý Účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky účasti. Podmienkou účasti bude označiť do komentára postu o súťaži osobu, ktorej by doprial výhru. Súťaž sa odohráva na oficiálnom Facebook profile Moravica penzión a apartmány

  • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky účasti boli splnené, alebo nie. Predmet výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky účasti

  • Do súťaže sa zarátavajú všetci súťažiaci. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj napísaním a označením viacerých ľudí v komentári pod postom súťaže na Facebooku

• Celkový počet výhercov súťaže je 1 (slovom jeden). Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 17.10.2022 a bude prebiehať pod dohľadom dvoch (2) osôb určených Organizátorom súťaže. Žrebovanie je uskutočnené softwarom (aplikácia generátor náhodných čísel), ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá Výhercu z databázy všetkých Súťažiacich.

Výhra

Výhrou v súťaži je: 1.cena – Halloweensky pobyt v apartmáne s raňajkami v Penzióne a Apartmánoch Moravica***

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených. Výherca bude vygenerovaný cez generátor náhodných čísel.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Instagram stránke MORAVICA. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom súkromnej správy na soc. sieti. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na

výhru nárok.

Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

Ochrana osobných údajov

Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov

Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Instagram takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Instagramom a nie je s Instagramom inak spojená.

V Trenčíne, dňa 10.10.2022