ochrana osobnych udajov admin 5. apríla 2022

Ochrana osobných údajov

1.Všeobecné ustanovenia

Penzión a Apartmány Moravica*** ako prevádzkovateľ rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi hotel, alebo  použije našu internetovú stránku. Penzión a Apartmány Moravica*** zhromažďuje, spracováva  a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o  voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  a robí všetko, čo je potrebné, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.

Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie a uchovávanie Vašich  osobných údajov, ktoré nám oznámite.

 1. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Penzión a Apartmány Moravica*** zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých  spracovaniu a využívaniu dá klient svoj dobrovoľný súhlas

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich,  ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnych predpisov alebo nad rámec Vami  určený vo Vašom súhlasnom vyhlásení.

Vaše údaje spracúvame pri využívaní elektronickej komunikácie s Vami, na priamy  marketing, zasielanie hodnotenia služieb hotela na cestovateľských portáloch či na  evidenciu v našom programe stálych hostí. Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie  našich služieb Vám, na zaradenie Vás do súťaží, v poštovom styku s Vami, alebo  podávaní informácií o pripravovaných podujatiach a akciách hotela Kaskády.

Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení  súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

3.Bezpečnosť

Penzión a Apartmány Moravica*** uchováva Vaše údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú  len oprávnené a poučené osoby našej spoločnosti. Zabezpečujeme bezpečné IT  prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov,  ktoré získame a spracúvame.

4.Osobné údaje detí

Penzión a Apartmány Moravica*** nemieni získavať osobné údaje detí mladších ako 14 rokov.

6.Vaše návrhy/pripomienky, osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Penzión a Apartmány Moravica*** zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom  alebo udeleným súhlasom.

Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste oprávnený  kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie Vašich osobných  údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné  návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite nám e-mail alebo list na  adresu: Penzión a Apartmány Moravica***, Nová 272, 032 03 Liptovský Ján  email: recepcia@moravica.sk

Zároveň nás, prosím, kontaktujte vyššie uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše  údaje uchovali, a ak áno, aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadavky vybaviť obratom.

7.Sociálna sieť Facebook

Naše webové stránky môžu obsahovať tzv. Plug-iny sociálnej siete facebook.com,  ktorej prevádzkovateľom je Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,  USA („Facebook“).

Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako „Like“ alebo „Páči sa  mi“. Ak máte prístup na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi  plug-in, Váš internetový prehliadač vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete  Facebook a modul plug-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vo  vašom prehliadači. Plug-in bude informovať server spoločnosti Facebook Inc, ktoré z  našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste členom siete Facebook a ste  prihlásený na užívateľskom účte Facebook pri návšteve našej internetovej stránky,  Facebook prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook.  Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na „Like“ tlačidlo, uvedenie  komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti  Facebook. Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook a  o právach a možnostiach ochrany Vašich osobných údajov máte k dispozícii na adrese  siete Facebook http://www.facebook.com/policy.php.

Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou našej  internetovej stránky na Facebooku môžete prerušiť, ak sa odhlásite z užívateľského  účtu na sociálnej sieti Facebook pred návštevou našich internetových stránok.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú  osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva,  dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania podľa,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil  nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných  údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal  osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných  údajov, ak:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných  údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla  prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte  a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky  možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov  nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone  verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu  týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, vykonávané v rámci oprávneného záujmu  prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.  Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné  oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo  záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,  na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym  marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel  priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu  nesmie spracúvať.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je  založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane  profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne  ovplyvňujú, pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy  alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je  nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo  porušením bezpečnosti spracovania osobných údajov došlo k porušeniu jej práv.

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným  predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,  obmedziť rozsah povinností a práv dotknutej osoby, ak je také obmedzenie ustanovené  s cieľom zaistiť:

 • bezpečnosť Slovenskej republiky,
 • obranu Slovenskej republiky,
 • verejný poriadok,
 • plnenie úloh na účely trestného konania,
 • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane  peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho  zabezpečenia,
 • ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
 • predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
 • monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
 • ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
 • uplatnenie právneho nároku,
 • hospodársku mobilizáciu.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: riaditel@moravica.sk

Newsletter

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách,  produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami ochrany  osobných údajov Penziónu a Apartmánov Moravica*** v Liptovskom Jáne IČO: 51988101 bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných  údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: riaditel@moravica.sk Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Penzión a Apartmány Moravica***, Nová 272, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 51988101

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: 2 roky

Rezervácia

Poskytnuté osobné údaje budú použité len za účelom rezervácie ubytovania.  Penzión a Apartmány Moravica***, Nová 272, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 51988101 po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného  odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov.  Penzión a Apartmány Moravica***, Nová 272, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 51988101 zabezpečí  primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade  s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 18/2018 Z.z. o  ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich  nebude obchádzať.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: riaditel@moravica.sk Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Penzión a Apartmány Moravica***, Nová 272, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 51988101

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: do skončenia pobytu

Registrácia

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich použitím za účelom registrácie na  Klubovú a/ alebo Zľavovú kartu. Penzión a Apartmány Moravica***, Nová 272, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 51988101 bude konať  spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ani  iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: riaditel@moravica.sk Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Penzión a Apartmány Moravica***, Nová 272, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 51988101.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok

Práva Poskytovateľa osobných údajov:

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese: Penzión a Apartmány Moravica***, Nová 272, 032 03 Liptovský Ján.
 • Poskytovateľ má právo požadovať od Penzión a Apartmány Moravica***, Nová 272, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 51988101 prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo  právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov