Všeobecné obchodné podmienky VisiteroAdm 11. apríla 2023

Vážený klient,

je nám cťou, že ste sa rozhodli využiť služby nášho Penziónu a apartmánov Moravica***. Našou snahou je, aby bol Váš pobyt u nás čo najpríjemnejší, a aby sa Penzión a apartmány Moravica*** stalo miestom, kam sa vždy radi vrátite. Preto Vás chceme informovať o povinnostiach, ktoré k Vám máme.

Prosíme Vás o preštudovanie nasledovných obchodných podmienok, ktoré upravujú a špecifikujú zmluvný vzťah medzi Vami a hotelom, a ktoré Vašou objednávkou spoločne akceptujeme.

Článok I.

Úvodné ustanovenia.

Prevádzkovateľom Penziónu a apartmánov Moravica*** je spoločnosť Moravica, s.r.o., so sídlom Kubranská 332/91, 911 01 Trenčín , IČO: 51988101, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 40409/R (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom hotela a jeho klientmi, s cieľom zabezpečiť informovanosť klientov o podmienkach poskytovaných služieb.

VOP upravujú právne vzťahy medzi prevádzkovateľom hotela a klientom, t. j. každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si u prevádzkovateľa hotela objednala poskytnutie služieb.

VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy, predmetom ktorej je na jednej strane záväzok prevádzkovateľa hotela poskytnúť klientovi dohodnuté služby hotela a na strane druhej záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu. Tieto VOP sa vzťahujú na:

 • zmluvy o prenájme hotelových izieb za účelom ubytovania,
 • zmluvy o prenájme konferenčných a banketových miestností hotela na podujatia a všetky pre zákazníka vykonané ďalšie služby a dodávky hotela.
 • Zmluvný vzťah klienta a prevádzkovateľa hotela sa riadi ustanoveniami VOP, ubytovacím poriadkom, ustanoveniami uzatvorenej osobitnej zmluvy a právnym poriadkom Slovenskej  republiky.

VOP sa stávajú pre hotel záväznými dňom nadobudnutia ich platnosti a účinnosti a pre klienta okamihom objednania služby.

Článok II.

Definície pojmov.

Klientom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s prevádzkovateľom hotela zmluvu o poskytnutí služieb alebo inú zmluvu, predmetom ktorej je poskytnutie ubytovacích, stravovacích a/alebo wellness služieb, prenájom konferenčných, banketových a iných miestností na účely rôznych podujatí, alebo poskytovanie ďalších služieb hotela.

Prevádzkovateľom hotela sa rozumie spoločnosť Moravica, s.r.o., so sídlom Kubranská 332/91, 911 01 Trenčín , IČO: 51988101, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 40409/R.

Hotelom sa rozumie ubytovacie zariadenie s názvom Penziónu a apartmánov Moravica*** nachádzajúci sa na adrese Nová 272, 032 03 Liptovský Ján, ktoré je zároveň miestom poskytovania služieb podľa VOP.

Zmluvnými stranami sa rozumejú prevádzkovateľ hotela a klient.

Službami sa rozumejú akékoľvek služby hotela poskytované prevádzkovateľom hotela v súlade s predmetom jeho podnikania, a to najmä, nie však výlučne, ubytovacie, stravovacie, wellness a kongresové služby, športové a iné voľnočasové aktivity.

Objednávkou sa rozumie dokument, ktorým si klient objednal poskytnutie určitého druhu tovaru alebo služieb hotela, a to v určitom konkrétnom termíne. Klient nemôže uskutočniť objednávku v inej než písomnej forme (napr. osobne, telefonicky).

Zmluvou sa rozumie dohoda medzi klientom a prevádzkovateľom hotela obsahujúca základné náležitosti, ktorými sú špecifikácia objednaných služieb (čo do druhu a množstva), termín poskytnutia služieb a cena služieb, prípadne spôsob jej určenia. Zmluvou sa rozumie nielen dokument v písomnej forme pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy napr. emailové potvrdenie objednávky zo strany hotela.

Podujatím sa rozumie spoločenská, kultúrna, vzdelávacia alebo iná akcia spojená s poskytovaním viacerých druhov služieb hotela, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb (svadobné hostiny, narodeninové oslavy, bankety, semináre, konferencie a pod.).

Organizátorom podujatia sa rozumie každá fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie v mene alebo v prospech klienta ako objednávateľa podujatia, a ktorá za týmto účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s hotelom. Ak nie je dohodnuté inak, platí, že objednávateľ podujatia (klient) je zároveň jeho organizátorom.

Článok III.

Uzavretie zmluvy.

Uskutočnením objednávky vyjadruje klient svoj neodvolateľný súhlas s týmito VOP a tieto sa následne vzťahujú na každú potvrdenú objednávku klienta.

Prevádzkovateľ hotela, resp. recepcia hotela, potvrdí klientovi objednávku v primeranej lehote, najneskôr však v lehote 24 hodín od prijatia objednávky klienta. V prípade ak bude objednávka klientovi potvrdená neskôr a klient bez zbytočného odkladu po oneskorenom potvrdení objednávky hotelu oznámi, že na objednávke netrvá, resp. ju už považuje za neaktuálnu, objednávka stráca platnosť.

Potvrdenie objednávky zo strany hotela obsahujúce akékoľvek dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny klientom zadanej objednávky je odmietnutím objednávky a považuje sa za nový návrh na uzavretie zmluvy.

Zmluva sa považuje za uzavretú a zmluvný vzťah medzi klientom a hotelom vzniká:

 • momentom doručenia potvrdenia objednávky zo strany hotela klientovi, v prípade písomne uzatvorenej zmluvy, ak sú prejavy oboch zmluvných strán na tej istej listine, momentom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami, v prípade nového návrhu na uzavretie zmluvy (bod 3. tohto článku VOP) momentom, kedy bolo hotelu doručené potvrdenie nového návrhu na uzavretie zmluvy zo strany klienta.

Uzatvorením zmluvy sa hotel zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom hotelu vzniká súčasne právo žiadať od klienta zaplatenie preddavku na cenu služby (služieb), pričom cena bude určená podľa cenníka platného v čase poskytnutia služby.

V prípade skupinových objednávok alebo pravidelne sa opakujúcich objednávok určitého klienta sú zmluvné strany oprávnené písomne uzatvoriť rámcovú zmluvu. V prípade ak rámcová zmluva alebo niektoré jej ustanovenia nie sú v súlade s ustanoveniami VOP, odchylné ustanovenia rámcovej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Platnosť ostatných ustanovení VOP, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami rámcovej zmluvy, zostávajú nedotknuté.

Zmluva môže byť uzatvorená aj prostredníctvom sprostredkovateľa, pričom v takomto prípade ako povinná osoba a zmluvná strana voči prevádzkovateľovi hotela, resp. hotelu, vystupuje samotný sprostredkovateľ, ak hotel nedá písomný súhlas k zmene v osobe povinného a zmluvnej strany uzatvorenej zmluvy.

V prípade prijatia predbežnej rezervácie zo strany klienta, určí hotel klientovi termín, do ktorého je klient povinný hotelu predbežnú rezerváciu potvrdiť. V prípade ak tak klient v stanovenom termíne neurobí, predbežná rezervácia stráca platnosť a hotel nie je povinný ju obnoviť.

Článok IV.

Ubytovacie služby.

Hotel je povinný pripraviť a dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 14:00 hod. dohodnutého dňa príchodu. Klient má nárok na poskytnutie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, ak s tým hotel pri uzatváraní zmluvy vyslovil súhlas. Pokiaľ takýto súhlas nebol vyslovený a klient požaduje skoršie ubytovanie, hotel je oprávnený účtovať osobitný poplatok za skorší check-in podľa ods. 6 tohto článku.

Klient sa ihneď po príchode do hotela prihlasuje na recepcii hotela. K prihláseniu je klient povinný predložiť pracovníkovi hotela identifikačnú kartu, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. Každý klient, ktorý nie je občanom SR, je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať na recepcii hotela úradné tlačivo o hlásení pobytu. Všetky požadované údaje je klient povinný uviesť pravdivo a úplne, inak znáša právne následky z toho vyplývajúce.

Pobyt klienta v hoteli upravujú VOP a ubytovací poriadok Penziónu a apartmánov Moravica*** prípadne ďalšie prevádzkové poriadky hotela. Jednotlivé poriadky v zmysle predchádzajúcej vety sú pre klientov, ako hotelových hostí záväzné a klientom sú prístupné v písomnej forme na recepcii hotela a internetovej stránke hotela.

Klient je povinný pri ubytovaní sa v hotelovej izbe zistiť akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady a ihneď po ich zistení ich nahlásiť na recepcii hotela. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade ak hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient tieto skutočnosti vopred nahlásil na recepcii hotela, klient je povinný nahradiť hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.

Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10:00 hod. dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade, ak klient odovzdá izbu po tomto termíne, hotel je oprávnený účtovať si za každú začatú hodinu po tomto termíne osobitný poplatok vo výške 10,00 EUR/hodina/izba. V prípade ak klient odovzdá izbu po 16:00 hod. dohodnutého dňa odchodu, hotel je oprávnený účtovať 100 % ceny izby za nasledujúcu noc.

Klient, ktorý sa v hoteli ubytuje pred 06:00 hod. rannou, je povinný uhradiť sumu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. Od klienta, ktorý požaduje ubytovanie medzi 06:00 hod. rannou a 14:00 hod., je hotel oprávnený požadovať osobitný poplatok vo výške 10 EUR/hodina/izba, a to za každú začatú hodinu pred 14:00 hod.

Rezervované izby, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 20:00 hod. dohodnutého dňa príchodu, je hotel oprávnený prenechať inému klientovi. Uvedené neplatí, pokiaľ bol zmluvnými stranami neskorší príchod klienta výslovne dohodnutý.

V prípade ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný. V takomto prípade klient nemá nárok na ubytovanie v izbe, v ktorej bol pôvodne ubytovaný, ani na ubytovanie v akejkoľvek inej izbe hotela, pokiaľ to z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov hotela nie je možné.

Klientovi nie je k dispozícii hotelový trezor, do ktorého si môže uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty. Pokiaľ klient prinesie spomínané predmety do ubytovacieho zariadenia , tak za prípadnú škodu spôsobenú ich stratou, zneužitím, poškodením, scudzením a pod. zodpovedá hotel len v obmedzenej miere v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a VOP.

Článok V.

Podujatia.

V prípade podujatí spojených s poskytovaním stravovacích služieb, ktorých sa má zúčastniť vopred určený počet osôb (napr. svadobné hostiny, školenia, narodeninové oslavy a pod.), je klient povinný hotelu oznámiť, resp. potvrdiť, presný počet zúčastnených osôb najneskôr 7 dní pred konaním podujatia, pokiaľ nebolo v danom prípade dohodnuté inak. Následné prípadné zníženie počtu skutočne zúčastnených osôb nezbavuje klienta povinnosti zaplatiť hotelu dohodnutú cenu zodpovedajúcu počtu osôb, ktorý klient hotelu nahlásil v lehote podľa predchádzajúcej vety.

Hotel pri vyúčtovaní môže zohľadniť zníženie počtu stravujúcich sa osôb oznámené hotelu maximálne 24 hodín pred začiatkom podujatia.

V prípade, ak klient počas podujatia prejaví záujem o navýšenie rozsahu objednaných služieb, hotel vyvinie maximálne úsilie, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, aby tejto požiadavke klienta s ohľadom na prevádzkové možnosti a kapacity hotela vyhovel. Na navýšenie rozsahu poskytovaných služieb však klient nemá právny nárok.

Pri odchýlkach počtu účastníkov podujatia o viac než 5 % je hotel oprávnený jednostranne vymeniť potvrdené miestnosti. Vopred dohodnutý štandard a technické vybavenie miestností musia zostať zachované, iba ak to kapacitné a technické možnosti hotela dovoľujú.

Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako riadna prevádzková doba, čiže po  21.00 hod., je hotel oprávnený počnúc od 21.00 hod. účtovať príplatok za servis vo výške 40,00 EUR/ každá začatá hodina. Pre určenie času je rozhodujúci čas uzavretia a vystavenia posledného účtu za konzumáciu v elektronickej pokladni . Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní, pokiaľ bolo zmluvnými stranami pri uzatváraní zmluvy výslovne dohodnuté, že dohodnutá cena zohľadňuje trvanie podujatia aj po 21.00 hod.

Organizátor podujatia, jeho objednávateľ, ani osoby zúčastnené na podujatí nie sú oprávnené zásobovať podujatie vlastnými jedlami a/alebo nápojmi, okrem prípadov ak bolo uvedené zmluvnými stranami výslovne dohodnuté v písomnej forme. V takýchto prípadoch je hotel oprávnený účtovať organizátorovi alebo objednávateľovi podujatia fixný  jednorazový príplatok vo výške 5,00 EUR/fľaša vína alebo 10,00 EUR/fľaša tvrdého alkoholu, pričom za legálny pôvod, zdravotnú a hygienickú bezzávadnosť vlastných jedál a nápojov v tomto prípade hotel nezodpovedá. Vo výnimočných prípadoch sa môže hotel s objednávateľom dohodnúť, že objednávateľ dodá hotelu presné množstvo dohodnutej značky destilátu, ktorý hotel nemá v bežnej ponuke za účelom jeho použitia na podujatí výlučne na dohodnutý účel.

Súkromné a firemné podujatia po zatváracích hodinách prevádzky:

 • oslavy/svadby v prevádzkových hodinách do 21:00 hod. – bez limitu
 • oslavy po 21:00 hod. bez hudobnej produkcie – 40 EUR/hodina – bez limitu (neovplyvňujú ďalších hostí, avšak po záväznej objednávke nie je možnosť zmeny na hudobnú produkciu po 22.00 hod.)
 • oslavy po 22:00 hod s hudobnou produkciou – sadzba 40 EUR/hodina po riadnej prevádzkovej dobe po 12.00 hod. a minimálna tržba 2.000 €. V prípade, že klient objem nevyčerpá, rozdiel medzi vyúčtovaním a minimálnou sumou bude kompenzovaný poukazmi na služby hotela v sume rozdielu s platnosťou 12 mesiacov.

Pokiaľ jedlá, nápoje a/alebo služby objednané účastníkmi podujatia presahujú dohodnutý rámec cenovej kalkulácie, za úhradu ich ceny zodpovedá objednávateľ podujatia.

Všetky záväzky voči organizáciám na ochranu autorských práv je povinný vysporiadať objednávateľ, a to na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady. Za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva hotel nenesie žiadnu zodpovednosť.

Pokiaľ podujatie podlieha povinnému hláseniu, resp. oznámeniu príslušným úradom, za splnenie oznamovacej povinnosti zodpovedá objednávateľ podujatia, ktorý znáša všetky náklady s tým spojené.

V prípade ak je podujatie spôsobilé narušiť verejný poriadok a/alebo ohroziť záujmy hotela a/alebo iných klientov v hoteli, organizátor podujatia, prípadne jeho objednávateľ, sú povinní oznámiť uvedené skutočnosti hotelu bez vyzvania a bez zbytočného odkladu. Hotel je následne oprávnený vykonať adekvátne opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a organizátor podujatia ako i jeho objednávateľ a osoby zúčastnené na podujatí sú povinné tieto opatrenia akceptovať a strpieť.

Akékoľvek inzeráty v tlačových, rozhlasových, elektronických a iných médiách, reklamy a oznamy určené širokej verejnosti, ktoré poukazujú na akýkoľvek vzťah k hotelu (najmä, nie však výlučne, informácie o konaní politických, náboženských, komerčných a iných podujatí), ako i akékoľvek iné použitie názvu alebo loga hotela vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas hotela.

V prípade ak hotel na základe požiadavky organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa obstaráva technické, elektronické alebo iné zariadenia od tretích osôb, koná vždy v mene a na účet organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa, pokiaľ nebolo zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.

Používanie vlastných technických, elektronických alebo elektrických zariadení organizátora podujatia, jeho objednávateľa a ich zmluvných strán, ktoré je spojené s použitím elektrických alebo iných káblových rozvodov hotela, vyžaduje predchádzajúci súhlas hotela. Hotel si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť prístroje a zariadenia, ktoré nad obvyklú mieru zvyšujú náklady na dodávku energií a/alebo prevádzku hotela. Ak použitím vlastných zariadení organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa vzniknú akékoľvek poruchy a/alebo poškodenia na technických a/alebo iných zariadeniach hotela, organizátor podujatia a jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť hotelu vzniknutú škodu. Hotel si vyhradzuje právo prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať na svoje náklady kontrolu zariadení organizátora podujatia a jeho objednávateľa a v prípade potreby prijať adekvátne opatrenia na zamedzenie vzniku škody. Organizátor podujatia, ako i jeho objednávateľ a osoby zúčastnené na podujatí sú povinné tieto opatrenia akceptovať a strpieť.

Všetky dekoračné materiály a predmety vnesené na podujatie zo strany organizátora podujatia, prípadne jeho objednávateľa, musia zodpovedať zákonným požiadavkám v oblasti požiarnej ochrany a príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, pričom ich použitie na podujatí podlieha predchádzajúcemu súhlasu hotela. Hotel je oprávnený v tejto súvislosti vyžadovať stanovisko príslušných orgánov verejnej správy. Pokiaľ je vydanie stanoviska orgánov verejnej správy spoplatnené správnym alebo iným poplatkom, má hotel nárok na náhradu takto zaplateného poplatku.

Všetky dekoračné materiály a predmety vnesené na podujatie zo strany organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa musia byť bezprostredne po ukončení podujatia organizátorom podujatia prípadne jeho objednávateľom odstránené, ak nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade ak organizátor podujatia prípadne jeho objednávateľ poruší svoju povinnosť v zmysle predchádzajúcej vety, hotel nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté na týchto materiáloch a predmetoch, pričom je zároveň oprávnený po dobu zotrvania dekoračných materiálov a predmetov v priestoroch hotela účtovať nájomné v zmysle aktuálneho cenníka služieb, prípadne vykonať odstránenie a uskladnenie týchto predmetov na účet organizátora podujatia, prípadne jeho objednávateľa.

Organizátor podujatia a objednávateľ podujatia zodpovedajú v plnom rozsahu, spoločne a nerozdielne za škody spôsobené na majetku hotela a/alebo tretích osôb, ktoré zavinili, alebo ku ktorým došlo v rámci podujatia. 

Článok VI.

Ceny za poskytované služby a platobné podmienky.

Dohodnutá cena, ktorú má klient zaplatiť a dohodnuté služby hotela vyplývajú z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ neboli služby hotela dohodnuté objednávkou vopred, platia ceny podľa aktuálneho cenníka hotela. Hotel je povinný zverejniť cenník obvyklým spôsobom, a to najmä na recepcii hotela, prípadne na svojich ostatných prevádzkach.

Klient je povinný za ním využité služby zaplatiť hotelu dohodnutú cenu. Uvedené platí aj pre tie služby, ktoré hotel poskytol na základe výslovnej požiadavky klienta tretím osobám.

Pokiaľ cena za poskytnuté služby presiahne sumu 1000,00 EUR, klient je povinný na vyzvanie hotela uhradiť cenu za objednané služby vopred. Hotel je oprávnený požadovať primeraný preddavok na cenu za objednané služby vopred.

Ceny uvedené v cenníku hotela sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, nezahŕňajú však miestne dane. V prípade, ak doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím služby presiahne štyri mesiace a medzičasom dôjde k zvýšeniu ceny klientom objednanej služby, hotel je oprávnený zmluvne účtovať podľa cenníka platného v čase poskytnutia služby (služieb)  s čím klient vyjadruje svoj neodvolateľný súhlas.

V prípade ak v čase od zadania objednávky a kalkulácie ceny objednaných služieb do času poskytnutia služieb zo strany hotela dôjde k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, hotel je pri fakturácii povinný aplikovať príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty podľa všeobecne záväzného právneho predpisu účinného v čase vystavenia faktúry. Zmena sadzby dane z pridanej hodnoty v zmysle predchádzajúcej vety sa nepovažuje za zvýšenie ceny klientom objednanej služby podľa bodu 4. tohto článku VOP.

Ak nebolo vopred dohodnuté inak, podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb zo strany klienta je pokladničný doklad, vystavený v deň príchodu klienta do priestorov hotela alebo v deň, kedy klient využil objednané služby hotela. Takto vyúčtované služby sú splatné momentom vystavenia pokladničného dokladu.

Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak, splatnosť faktúry je 7 dní odo dňa jej vystavenia.

V prípade ak sa klient dostane do omeškania s plnením svojich peňažných záväzkov voči hotelu (t. j. s úhradou ceny poskytnutých služieb), hotelu vzniká právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Nárok hotela na náhradu škody tým nie je dotknutý.

V prípade ak sa klient dostane do omeškania s plnením svojich peňažných záväzkov voči hotelu (t. j. s úhradou ceny poskytnutých služieb), hotelu vzniká právo aj na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške stanovenej Občianskym zákonníkom a v prípade, ak je klient nie je spotrebiteľom, vo výške stanovenej Obchodným zákonníkom.

V prípade ak sa do omeškania s plnením peňažných záväzkov voči hotelu (t. j. s úhradou ceny poskytnutých služieb) dostane klient, ktorému bola na objednané služby poskytnutá zľava, takýto klient stráca nárok na akékoľvek zľavy poskytnuté v súvislosti s objednanými službami a hotel je oprávnený žiadať od klienta zaplatenie plnej ceny poskytnutých služieb bez zľavy. Nároky hotela podľa bodu 8. tohto článku VOP tým nie sú dotknuté.

Článok VII.

Ukončenie zmluvy.

Klient má právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť a stornovať objednané služby. Ako paušalizovaná náhrada škody v tomto prípade hotelu prináleží odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je klient povinný hotelu zaplatiť za podmienok určených VOP. Storno poplatok je určený percentuálnou časťou z ceny objednaných služieb a jeho výška závisí od dĺžky časového úseku odo dňa termínu stornovania objednaných služieb do plánovaného začiatku poskytovania objednaných služieb.

Zmluvný vzťah založený zmluvou podľa t VOP môžu zmluvné strany ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán, odstúpením klienta od zmluvy, pričom hotelu vzniká v tomto prípade právo na zaplatenie storno poplatku v zmysle príslušných ustanovení VOP alebo odstúpením od zmluvy zo strany hotela.

Pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak, výška storno poplatkov je nasledovná:

 • v prípade zrušenia alebo zníženia objednávky lehote do 60 dní pred akciou – bez poplatku,
 • v prípade zrušenia alebo zníženia objednávky v lehote od 59 do 30 dní pred akciou- 50 % storno poplatok ceny ubytovania, ceny nájmu kongresových sál a ceny doplnkových služieb,
 • v prípade zrušenia alebo zníženia objednávky v lehote od 29 do 7 dní pred akciou – 75 % storno poplatok ceny ubytovania, ceny nájmu kongresových sál a ceny doplnkových služieb,
 • v prípade zrušenia alebo zníženia objednávky v lehote od 6 do 4 dní pred akciou – 75 % storno poplatok ceny ubytovania, prenájmu kongresových sál a doplnkových služieb + 50 % poplatok z ceny cateringu bez nápojov,
 • v prípade zrušenia alebo zníženia objednávky v lehote 3 a menej dní pred akciou – 75 % storno poplatok ceny ubytovania, ceny nájmu kongresových sál a ceny doplnkových služieb + 100 % ceny cateringu bez nápojov

Uvedené storno poplatky sa vzťahujú aj na prenájom školiacich miestností, športy a relax.

Zmena termínu, prípadne úplne zrušenie objednávky wellness služieb a terapií je možné vykonať bez storno poplatku maximálne 4 hodiny pred nástupom na objednanú službu. V prípade neupozornenia v termíne uvedenom v predchádzajúcej vete je hotel oprávnený fakturovať storno poplatok v plnej sume objednanej služby.

Ak hotelu vznikne právo na zaplatenie storno poplatku, hotel zašle klientovi oznámenie o vzniku práva na zaplatenie storno poplatku, výške storno poplatku a dátume jeho splatnosti, a to najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku práva na zaplatenie storno poplatku.

V mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie a pod.) sa hotel môže vzdať práva na zaplatenie storno poplatku, a to na základe písomnej žiadosti klienta podloženej dôkazom o vážnej príčine, ktorá bola dôvodom pre odstúpenie klienta od zmluvy a stornovanie objednaných služieb.

V prípade ak hotelu vznikne právo na zaplatenie storno poplatku a klient zaplatil hotelu zálohu, hotel je oprávnený vykonať jednostranné započítanie vzájomných pohľadávok zmluvných strán (t. j. započítať pohľadávku hotela na zaplatenie storno poplatku s pohľadávkou klienta na vrátenie zaplatenej zálohy).

Hotel je oprávnený od zmluvy odstúpiť, pokiaľ:

 • bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom v zmluve,
 • klient na výzvu hotela neuhradí zálohu za poskytnuté služby v lehote splatnosti,
 • vyššia moc alebo iné okolnosti, ktoré neboli zapríčinené hotelom, robia splnenie zmluvy nemožným,
 • má hotel opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť hladkú prevádzku hotela, bezpečnosť alebo vážnosť hotela na verejnosti, prípadne pokiaľ klient zamlčal hotelu iné podstatné skutočnosti,
 • izby boli rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov podstatných skutočností, napr. v osobe zákazníka alebo účelu objednania priestorov.

Článok VIII.

Zodpovednosť za škodu.

Za škody spôsobené na zariadení a inom majetku hotela zodpovedá klient podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Klient zodpovedá aj za škodu spôsobenú neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, prípadne osobami, ktoré ho na pobyte sprevádzajú. Klient zodpovedá i za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú hotelovými hosťami, pokiaľ bolo zdržiavanie sa v priestoroch hotela týmto osobám povolené samotným klientom.

V prípade, ak klient alebo osoby uvedené v bode 1. tohto článku VOP spôsobia na zariadení alebo inom majetku hotela akúkoľvek škodu, klient je povinný vzniknutú škodu nahradiť hotelu v peniazoch. Klient je povinný škodu nahradiť najneskôr v deň skončenia pobytu v hoteli alebo po využití všetkých objednaných služieb pri vyúčtovaní poskytnutých služieb, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Za škody spôsobené klientovi mimo areálu hotela, ako ani za škody spôsobené klientovi tretími osobami, ktoré nie sú pracovníkmi hotela, hotel nezodpovedá.

Článok IX.

Osobitné ustanovenia.

Do hotela nesmú byť vnášané žiadne látky nebezpečnej povahy (výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály, omamné a zakázané látky a pod.).

Zvieratám nie je vstup do hotela povolený. V prípade ak majú byť zvieratá v hoteli ubytované spolu s klientom, klient je povinný uviesť túto skutočnosť už pri zadaní objednávky, pričom hotel je v tomto prípade oprávnený účtovať si poplatky podľa platného cenníka, ak hotel umožní vstup so zvieraťom.

Hotel nezodpovedá za veci zabudnuté a stratené v priestoroch hotela. Nájdené veci sa ukladajú v hoteli po dobu sedem dní. Po uplynutí tejto doby sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom. Na žiadosť klienta je možné nájdene veci zaslať aj poštou na adresu klienta. Klient je povinný preukázať vlastnícke právo k uvedenej veci, prípadne túto podrobne popísať tak, aby nemohlo dôjsť k jej zámene.

Všetky fotografie uvedené na webovej stránke hotela sú chránené autorským zákonom a akékoľvek nakladanie podlieha písomnému súhlasu autora. Užívatelia stránky nesmú uverejnené fotografie meniť, kopírovať, zobrazovať, uverejňovať, reprodukovať alebo verejne rozširovať predajom, prenájmom, vypožičaním bez písomného súhlasu autora.

Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi hotelom a klientom sa doručujú doporučene na adresu sídla hotela a na adresu trvalého pobytu alebo sídla klienta, prípadne na inú korešpondenčnú adresu, ktorú príslušná zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane, a to osobne, poštou, alebo treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky. Ak zmluvný vzťah medzi hotelom a klientom trvá, zmluvné strany sú povinné navzájom si oznamovať každú zmenu svojho sídla, trvalého pobytu, korešpondenčnej adresy, ako i všetky ďalšie podstatné zmeny.

Akákoľvek písomnosť v zmysle VOP sa považuje za riadne doručenú:

dňom jej prijatia resp. odmietnutia prevzatia v prípade osobného doručenia,

dňom doručenia alebo dňom vrátenia zásielky v prípade písomností zasielaných poštou ako doporučená zásielka s návratkou alebo v prípade doručovania prostredníctvom kuriéra.

Sťažnosti klientov ako i prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma recepcia, resp. vedenie hotela.

Článok X.

Záverečné ustanovenia.

VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2023.

Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, ich zmluvné vzťahy sa riadia ustanoveniami VOP platnými a účinnými v čase uzatvorenia zmluvy.

VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom SR.

V prípade vzniku sporov sa zmluvné strany dohodli, že sa budú snažiť o dosiahnutie zmierlivého riešenia sporu. Pokiaľ k zmierlivému riešeniu sporu nebude možné dospieť, príslušným na prejednanie sporov sú súdy SR miestne a vecne príslušné podľa právneho poriadku SR.

Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti v zmluve upraviť aj odchylne od VOP. V prípade rozporov medzi zmluvnou úpravou a ustanoveniami VOP platí zmluvná úprava.

Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie VOP stalo neplatným alebo neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť všetkých ostatných ustanovení VOP.

Alternatívne riešenie sporov. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na riaditel@moravica.sk , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

V Trečíne, dňa 1. apríla 2023
Moravica, s.r.o.
Bc. Michaela Homolová
konateľ